What a beautiful Christmas tree How

What a beautiful Christmas tree
How

2 bình luận về “What a beautiful Christmas tree How”

 1. How beautiful a Christmas tree is.
  GIẢI THÍCH: Câu cảm thán
  Such/What +  a/an/∅  + adj + N!
  -How + adj + S + tobe!
  LƯU Ý :Ở công thức với HOW thì bạn phải dùng là chủ ngữ, không phải danh từ. Nếu muốn chuyển từ danh từ sang chủ ngữ thì bạn phải thêm “a/an/the” trước danh từ đó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới