What challenges would an explorer face in these places? Why? Think of at least two challenges for each place. Make notes. the

What challenges would an explorer face in these places? Why? Think of at least two challenges for each place. Make notes.
the Sahara Desert
the Amazon jungle
Mount Everest
Antarctica
the International Space Station
What equipment would an explorer need to take to each place? Why? Make notes.
Choose one of the places. Imagine youre an explorer in that place. Today, youve faced the two challenges you made notes about above. Write a diary entry about the challenges you faced and how you dealt with them.
ai trl mik đi mà;-;;;

1 bình luận về “What challenges would an explorer face in these places? Why? Think of at least two challenges for each place. Make notes. the”

 1. Một nhà thám hiểm sẽ phải đối mặt với những thách thức nào ở những nơi này? Tại sao? Hãy nghĩ đến ít nhất hai thử thách cho mỗi nơi. Ghi chú.
  sa mạc Sahara
  rừng rậm Amazon
  đỉnh Everest
  Nam Cực
  Trạm vũ trụ quốc tế
  Một nhà thám hiểm sẽ cần trang bị gì để đến mỗi nơi? Tại sao? Ghi chú.
  Chọn một trong những nơi. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà thám hiểm ở nơi đó. Hôm nay, bạn đã phải đối mặt với hai thách thức mà bạn đã ghi chú ở trên. Viết nhật ký về những thách thức bạn phải đối mặt và cách bạn đối mặt
  “Đây là tiếng việt và bạn có thể tìm cách chuyển sang tiếng anh :>”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới