What city do you like best? Which country is it in

What city do you like best?
Which country is it in

1 bình luận về “What city do you like best? Which country is it in”

 1. What city do you like best?
  →I like Da nang City best.
  Which country is it in?
  It’s in Viet Nam.
  Dịch:
  Thành phố yêu thích nhất của bạn là gì?
  →Thành phố yêu thích nhất của tôi là Đà nẵng.
  Nó ở nước nào?
  →Nó ở nước Việt Nam.

  Trả lời

Viết một bình luận