what (does) you like whoes computer do they often use where do that boy come from

what (does) you like
whoes computer do they often use
where do that boy come from

1 bình luận về “what (does) you like whoes computer do they often use where do that boy come from”

 1. $\text{*Structure: Present Simple}$ (thì Hiện tại đơn)
  – Đối với động từ thường:
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  $\text{(-) S + do/does not + V-bare + …}$
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/tên riêng/ danh từ số ít-> V-s/es và trợ đt là Does
  – Ngôi thứ 1;2;3 số nhiều: I/you/we/they/danh từ số nhiều -> V-bare và trợ đt là Do
  ———————————————–
  1. What do you like?
  2. Whose comeputer do they often use?
  3. Where does that boy come from?
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới