What’s the time?- It is…………… A. ten ten b. right time c. late d.ten to fifty

What’s the time?- It is……………
A. ten ten b. right time c. late d.ten to fiftyViết một bình luận

Câu hỏi mới