What time….your train [leave]…….tonight giải thik ạ

What time….your train [leave]…….tonight
giải thik ạ

2 bình luận về “What time….your train [leave]…….tonight giải thik ạ”

 1. does – leave
  ______________________________________
  Nói về sự việc diễn ra theo lịch trình định sẵn dùng thì hiện tại đơn
  Cấu trúc câu hỏi Wh: Wh word+do/does+S+Vinf+…?
  “your train” là danh từ số ít nên dùng trợ động từ “does”

  Trả lời

Viết một bình luận