Where is Mai? She …………… her homework in her room. A. is doing B. does C. did D. doing

Where is Mai?
She …………… her homework in her room.
A. is doing B. does C. did D. doing

2 bình luận về “Where is Mai? She …………… her homework in her room. A. is doing B. does C. did D. doing”

 1. Giải đáp : A , is doing
  – Dựa vào nghĩa câu hỏi : ” Mai đang ở đâu ? ” chỉ sự việc đang diễn ra.
  – Nên câu trả lời sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn 
  – Cấu trúc : S+ is/am/are + Ving
  – He, She, It , Danh từ số ít + is
  – Mai đang ở đâu ? – Cô ấy đang làm bài tập về nhà ở trong phòng

  Trả lời
 2. Giải đáp: A
  →Câu hỏi chia thì hiện tại, hỏi về sự việc đang xảy ra.
  →Câu trả lời chia hiện tại tiếp diễn.
  ⇒Dịch: Mai đâu rồi? – Cô ấy đang làm bài tập trong phòng.
  @Ka #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận