where you live hay where are you live?

where you live hay where are you live?

1 bình luận về “where you live hay where are you live?”

  1. Where do you live?
    – Cấu trúc: (Wh_) + do/does + S + V?
    live là động từ thường -> Cần 1 trợ động từ đứng trước trong câu hỏi
    – Động từ tobe (is/am/are) chỉ dùng với danh từ, tính từ, trạng từ,… và không dùng với động từ thường

    Trả lời

Viết một bình luận