Which parte need correction in the following sentence : He $\underline{plays}$ judo $\underline{every}$ $\underline{Tuesday}$

Which parte need correction in the following sentence : He $\underline{plays}$ judo $\underline{every}$ $\underline{Tuesday}$ and $\underline{Friday}$ .

2 bình luận về “Which parte need correction in the following sentence : He $\underline{plays}$ judo $\underline{every}$ $\underline{Tuesday}$”

 1. He plays judo every Tuesday and Friday.
  plays -> do
  ____________________
  – Play: Dùng cho các môn thể thao có tính đồng đội
  Ex: Football, Basketball,…
  -Do: Dùng cho các môn cá nhân
  Ex: Karate, Judo ,…
  @Jes  dthw

  Trả lời
 2. Giải đáp: plays -> does
  -> dùng do trước các môn võ
  -> every Tuesday and Friday -> thì HTĐ
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới