Wiliam _______(never, forget) his parents’ birthday Chia thì

Wiliam _______(never, forget) his parents’ birthday Chia thì

2 bình luận về “Wiliam _______(never, forget) his parents’ birthday Chia thì”

 1. Wiliam never forgets his parents’ birthday.
  $\Rightarrow$ Cấu trúc: $\text{S + never + V – s/es + O }$
  $\rightarrow$ ”never” là trạng từ chỉ tần suất
  $\rightarrow$ Dịch: William không bao giờ quên sinh nhật của cha mẹ mình.
  $\textit{#vudaoduyhung}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới