Write a paragraph about 60 – 80 words about your classmate’s ideas of what he/she will do if he/she becomes the president of

Write a paragraph about 60 – 80 words about your classmate’s ideas of what he/she will do if he/she becomes the president of the 3Rs club

1 bình luận về “Write a paragraph about 60 – 80 words about your classmate’s ideas of what he/she will do if he/she becomes the president of”

 1. My best friends, Lan, is in the same class 6A with me. She tells me if she is the president of the 3Rs club she will do some following activities to improve the environment. Firstly, she will organise the meetings each week. It will be the place where all members can express their ideas, talk with each other to raise the solidarity. The more members understand each other, the more effectively they can do. Secondly, she will organise some campaigns to raise people’s awareness about protecting the environment. Finally, every member of the club will have a chance to take part in social activities like collecting and recycling the rubbish around the school, in the parks, on the rivers… very week. I think Nhung is a good leader because her ideas are wonderful. If they are done, our environment will become more beautiful and fresher.
     dịch
                Bạn thân của tôi tên là LAN học cùng lớp 6A với tôi. Cô ấy nói với tôi rằng nếu cô ấy là chủ tịch của câu lạc bộ 3R, cô ấy sẽ làm một vài hoạt động sau để cải thiện môi trường sống. Đầu tiên, cô ấy sẽ tổ chức các cuộc họp mỗi tuần. Nó sẽ là nơi tất cả các thành viên có thể bày tỏ ý kiến của mình, nói chuyện cùng nhau để tăng tình đoàn kết. Các thành viên càng hiểu nhau thì họ làm việc càng hiệu quả. Thứ hai, cô ấy sẽ tổ chức một vài chiến dịch để nâng cao ý thức mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường. Cuối cùng, mỗi thành viên trong câu lạc bộ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội như thu gom và tái chế rác xung quanh trường học, công viên, sông ngòi… hàng tuần. Tôi nghĩ Nhung là một người lãnh đạo giỏi vì các ý tưởng của cô ấy rất tuyệt. Nếu chúng được thực hiện, môi trường sẽ trở nên tươi đẹp và trong lành hơn.
      
     cho toi xin mot cove tra loi hay nhat nhe

  Trả lời

Viết một bình luận