write full sentence using comparative of adjectives 0. a house in a city/ expensive/ a house in the countryside ->a house in

write full sentence using comparative of adjectives
0. a house in a city/ expensive/ a house in the countryside
->a house in a city is more expensive than a house in the countryside
1. An/slim/ Binh
2.the sun/big/the moon
3.my neighbourhood /noisy/your neighbourhood
4.the weather here/hot/the weather in my home
5.this park/ beautiful/ that park
6.Ho Chi Minh City/ big / Ha Noi

2 bình luận về “write full sentence using comparative of adjectives 0. a house in a city/ expensive/ a house in the countryside ->a house in”

 1. – So sánh hơn :
  => S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  – Khi Tính từ có 1 hoặc 2 âm tiết có tận cùng là y , ow , ta thêm ” -er ” sau nó
  + y -> i + er
  + ow -> ow + er
  – Khi Tính từ có 2 âm tiết trở lên không có tận cùng là y , ow , ta thêm ” more ” trước nó
  1.An is slimmer than Binh
  2.The sun is bigger than the moon
  3.My neighbourhood is noisier than your neighbourhood
  4.The weather here is hotter than the weather in my home 
  5.This park is more beautiful than that park
  6.Ho Chi Minh City is bigger than Ha Noi
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1.An is slimmer than Binh
  -> Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+adj+er+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn
  2.Thu sun is bigger than the moon
  -> Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+adj+er+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn
  3.My neighbourhood is noisier than your neighbourhood
  ->Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+adj+er+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn
  4.The weather here is hotter than the weather in my home
  ->Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+adj+er+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn
  5.This park is more beautiful than that park
  -> Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+more+adj+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn
  6.Ho Chi Minh is bigger than Ha Noi
  ->Cấu trúc so sánh với short adj:S1+to be+adj+er+than+S2
  ->Than là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới