yesterday we visited th………mounuments (history)

yesterday we visited th………mounuments (history)

2 bình luận về “yesterday we visited th………mounuments (history)”

 1. Yesterday we visited the………mounuments (history)
   Điền : historic
  -> Yesterday we visited the historic mounuments
  => Thì quá khứ đơn
  -DHNB : Yesterday : hôm qua
  Tạm dịch : Hôm qua chúng tôi đã đến thăm các di tích lịch sử
  Cấu trúc :
  S + V-ed/V2+(O)
  @Qnah

  Trả lời

Viết một bình luận