you should/ i think/ sing really well/ participate in the/ you can/ talent show/ because

you should/ i think/ sing really well/ participate in the/ you can/ talent show/ because

2 bình luận về “you should/ i think/ sing really well/ participate in the/ you can/ talent show/ because”

 1. $\text{Sắp xếp}$
  $\text{I think you should participate in talent show because you can sing really well.}$
  $\text{Giải thích}$
  $\text{Because + nguyên nhân, kết quả}$
  $\text{Tạm dịch}$
  $\text{talent show: chương trình tìm kiếm tài năng}$
  $\text{Dịch cả câu:}$
  $\text{Tôi nghĩ bạn nên tham gia trương chình tìm kiếm tài năng vì có thể bạn hát rất hay}$
  $#ZiiiiOvO$

  Trả lời
 2. Giải đáp: I think you should participate in the talent show because you can sing really well.
  – Because+ nguyên nhân, kết quả
  – should+ V: nên làm gì
  – the+ N xác định được
  – can+ V: có thể làm gì
  – Tạm dịch: Tôi nghĩa bạn nên tham gia vào chương trình tài năng vì bạn có thể hát rất hay.

  Trả lời

Viết một bình luận