1. A.square (gạch chân ‘are’) B.pair (gạch chân ‘air’) C.their (gạch chân ‘eir) D.beer (gạch chân ‘eer’) 2. A.poorly (gạch ch

1. A.square (gạch chân ‘are’) B.pair (gạch chân ‘air’) C.their (gạch chân ‘eir) D.beer (gạch chân ‘eer’)
2. A.poorly (gạch chân ‘oor’) B.jury (gạch chân ‘u) C.librarian (gạch chân ‘a) D.tourism (gạch chân ‘our’)
3. A.near ( gạch chân ‘ear’) B. bear (gạch chân ‘ear’) C.hear (gạch chân ‘ear’) D.clear (gạch chân ‘ear’)
4. A.here (gạch chân ‘ere’) B.we’re (gạch chân e’re) C.there (gạch chân ‘ere’) D.sincere (gạch chân ‘ere’)
5. A.picture gạch chân ‘ure’) B.future (gạch chân ‘ure’) C.sure (gạch chân ‘ure’) D.furniture (gạch chân ‘ure’)Viết một bình luận