1.After a while we began________ ________the ball back and forth. A. the meeting B. was the meeting C. did the meeting

1.After a while we began________ ________the ball back and forth.
A. the meeting B. was the meeting C. did the meeting D. the meeting was
2. Many people are enthusiastic about herbal remedies, regarding them as an way of treating illness.
A. affectively B. effective C. effectively D. affective
Giúp mik vs ( mik cần nhất là giải thik rõ ràng ạ )

1 bình luận về “1.After a while we began________ ________the ball back and forth. A. the meeting B. was the meeting C. did the meeting”

 1. 1. B 
  – was the meeting 
  – while thì quá khứ tiếp diễn : S + was/were + V-ing 
  2. B
  effective
  ở đây ta dùng tính từ theo công thức mạo từ + tính từ + danh từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới