1. After school times, Lan usually ___________ (tutor) lower grade students. 2. In order to be healthy, Tom always __________

1. After school times, Lan usually ___________ (tutor) lower grade students.
2. In order to be healthy, Tom always ___________ (ride) a bike on weekends.
3. Sam: ___________ you ___________ (swim) yesterday afternoon?
Luke: Yes. It was great.
4. The children ___________ (run) around the garden. They look so happy.
giúp mik vs

2 bình luận về “1. After school times, Lan usually ___________ (tutor) lower grade students. 2. In order to be healthy, Tom always __________”

 1. 1. tutors
  -> usually -> thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  2. rides
  -> always -> thì HTĐ
  – Cấu trúc như câu 1
  3. Did you swim
  -> yesterday afternoon -> thì QKĐ
  $\text{(?) Did + S + V-bare?}$
  4. are running
  -> Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói -> thì HTTD
  $\text{(+) S + am/is/are + V-ing}$
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 1. tutors
  @ usually (DHNB thì hiện tại đơn)
  @ Cấu trúc: S + V…
  @ He /she/it/danh từ số ít/danh từ không đếm được + V_s/es
  2. rides
  @ always (DHNB thì hiện tại đơn)
  @ Cấu trúc: S + V…
  @ He /she/it/danh từ số ít/danh từ không đếm được + V_s/es
  3. Did, swim
  @ yesterday afternoon (DHNB thì quá khứ đơn)
  @ Cấu trúc: Did + S + V_inf?
  4. are running
  @ Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói (DHNB thì hiện tại tiếp diễn)
  @ Cấu trúc: S + tobe + V_ing
  $@Gwatin$

  Trả lời

Viết một bình luận