1. Although she was tried , she went to work => In spite of ______ 2. Because she was sick, we couldn’t go to school => Beca

1. Although she was tried , she went to work => In spite of ______
2. Because she was sick, we couldn’t go to school => Because of______
3. Even though the traffic was terrible, we could go to the meeting on time => Despite______

2 bình luận về “1. Although she was tried , she went to work => In spite of ______ 2. Because she was sick, we couldn’t go to school => Beca”

 1. 1, In spite of being tired, she went to work.
  2, Because of her sickness, we couldn’t go to school.
  3, Despite the terrible traffic, we could go to the meeting on time.
  – Cấu trúc: Although/ (even) though + S + V , S + V hoặc S + V + although/ (even) though + S + V
   = Despite/ In spite of + N/ N.phr/ V-ing , S + V (Mặc dù/ bất chấp ,…)
  – Despite/ In spite of + V-ing , S + V : khi 2 mệnh đề cùng chủ ngữ. (Câu 1)
  – Despite/ In spite of + N/ N.phr , S + V : khi 2 mệnh đề khác chủ ngữ. (Câu 3)
  – Because + S + V, S + V / S + V + because + S + V (Bởi vì …)
  = Because of + N/ N.phr/ V-ing , S + V

  Trả lời
 2. 1 . In spite of being tired , she went to work 
  – Although + S + V ( mệnh đề 1 ) , S + V ( mệnh đề 2 ) = In spite of / Despite + N / V-ing , S + V : Mặc dù … 
  – Ta chỉ được dùng ” In spite of being … , … ” khi chủ ngữ giữa 2 vế câu là 1  
  2 . Because of her sickness , we couldn’t go to school
  – Because + S + V , S + V =   Because of + N / V-ing , S + V : Bởi vì 
  – Theo cấu trúc ”because of” ở trên thì ở đây , ta cần phải chuyển tính từ ”sick” thành danh từ ”sickness” để đúng ngữ pháp 
  – Chủ ngữ là ”She” thì ta sẽ dùng tính từ sở hữu là ”her”
  3 .   Despite the terrible traffic , we could go to the meeting on time 
  – Even though + S + V ( mệnh đề 1 ) , S + V ( mệnh đề 2 ) = In spite of / Despite + N / V-ing , S + V : Mặc dù …  
  Cách 2 : Despite the fact that the traffic was terrible , we could go to the meeting on time 
  – Cấu trúc : In spite of / Despite the fact that + mệnh đề 1 , mệnh đề 2  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới