1. Christopher ( drive) ______ a car. 2. We (have) _________ some posters.

1. Christopher ( drive) ______ a car. 2. We (have) _________ some posters.

2 bình luận về “1. Christopher ( drive) ______ a car. 2. We (have) _________ some posters.”

 1. 1. drives (thì HTĐ)
  2. have (thì HTĐ)
  *Giải thích:
  +) Cấu trúc thì hiện tại đơn:
  (+) S + V/ V(s/es) + Object…
  (-) S do/ does + not + V +…
  (?) Do/ Does + S + V?
  – Ngôi thứ 3 số nhiều động từ nguyên thể (V-infinitive)
  – Ngôi thứ ba số ít (he, she, it) động từ thêm –s hoặc –es (thêm –es sau các động từ tận cùng là o, s, x, z, ch, sh).
  +) DHNB thì hiện tại đơn:
  Every day/ week/ month … : mỗi, mọi ngày/ tuần/ tháng …
  Always, constantly: luôn luôn
  Often: thường
  Normally: thông thường
  Usually: thường, thường lệ
  Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng
  Seldom: hiếm khi, ít khi
  Never: không bao giờ
  On Mondays/Sundays …: vào những ngày thứ hai/CN …
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ diễn tả chân lý
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ): S( số ít)+ Vs/ es
  hoặc: S (số nhiều)+ Vo
  1. drives
  Christopher là chủ ngữ số ít =>  V thêm “s/ es”
  2. have
  – We là chủ ngữ số nhiều => V nguyên mẫu
  – Thì HTĐ diễn tả chân lý

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới