1 do you think the . . . . price will increase next month a.fossiln fuels b.gases c.fuel

1 do you think the . . . . price will increase next month
a.fossiln fuels b.gases c.fuel d.natural gases
2 we will use more . . . energy in the future
a.solar b.sunny c.sun d.sunlight
3 A jet pack doesn’t . . . a lot of space
a.have b.bring c.take d.occur
4 which ….. of transport do you think will be used in the future
a.mean b.meaning c.meanings d.means
5 we are looking for types of vehicles that help us to avoid . . . .
a.traffic b.traffic jams c.rush hours d.walking
6 the segway , which is a . . . . vehicle , will be a success
a.two-wheelsb b.two wheels c.two wheel d.two-wheel
Giải thích luon giúp mình

1 bình luận về “1 do you think the . . . . price will increase next month a.fossiln fuels b.gases c.fuel”

 1. Điểm hơi ít mà câu giải thích nhiều quá bae ;-;; 
  1d ( đáp án a sẽ đúng khi fossiln ko thừa chữ “n”) 
  2 a (solar energy: năng lượng Mặt Trời) 
  3 b (chj thấy đọc quen quen e ạ シ)
  4 d (means of transport: phương tiện giao thông) 
  5 b ( avoid traffic jam: tránh được tắc nghẽn giao thông) 
  6 skills 1 sgk phải là two-wheeled mà ko có đáp án, e xem lại báo với gv nhé, còn nếu cô bảo ko sai thì e chọn b ngheng
  Chúc e học tốt^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới