1. Environmental groups want a total prohibition _________ the dump of nuclear waste. A. for B. on C. about D. with 2. Caref

1. Environmental groups want a total prohibition _________ the dump of nuclear waste.
A. for B. on C. about D. with
2. Careful _________ for the exam is necessary.
A. prepare B. prepared C. preparation D. to prepare
3. If we plant more trees, well _________ our planet greener.
A. do B. work C. give D. make
4. If we turn off the computer when we dont use it, well save a lot of _________.
A. electric B. electricity C. electrical D. electrician
5. If more people cycle, there will be __________ air pollution.
A. much B. more C. less D. little
6. Which of the following cannot be recycled?
A. Milk cartons B. Glass bottles C. Cans D. Plastic bags
7. _________more information, please telephone our main office.
A. If you will need B. Should you need C. You should need D. If you needed
8. You can take these plastic bottles to the factory to _________ them.
A. reuse B. recycle C. reduce D. redo
9. Things you throw away because you dont need them are called _________
A. papers B. bin C. rubbish D. environment
10. _________ happens when water in lakes, rivers and oceans is polluted.
A. Air pollution B. Water pollution C. Soil pollution D. Food pollution
11. If he _________ much time, he will watch TV more.
A. have B. has C. had D. having
12. If we protect our environment, we will _________
A. save our world B. destroy our world C. damage our world D. buy our world
13. Dont throw _________ into the river. This will cause pollution.
A. fish B. dogs C. rubbish D. water
14. If you _________ your homework, you _________ television now.
A. finished/ can watch B. have finished/ can watch C. finish/ watch D. will finish/ will watch
15. People should _______ noise.
A. reuse B. reduce C. recycle D. All are correct

1 bình luận về “1. Environmental groups want a total prohibition _________ the dump of nuclear waste. A. for B. on C. about D. with 2. Caref”

 1. 1. B
  on the dump
  2.D
  Adj+ to V
  3. D
  make sth adj: làm cái gì đó trở nên tnao
  4. B
  a lot of + N
  5. C
  So sánh kém: less+ N
  6. D
  – Chất nào sau đây không thể tái chế?
  => Túi nilon
  7. B
  Đảo ngữ mệnh đề If câu đk loại 1: should+ S+V
  8. B
  recycle: tái chế
  – Bạn có thể mang những chai nhựa này đến nhà máy để tái chế chúng
  9. C
  rubbish: rác
  Những thứ bạn vứt bỏ vì bạn không cần chúng được gọi là rác
  10. B
  Water pollution: ô nhiễm nước
  – Ô nhiễm nước xảy ra khi nước ở các hồ, sông và đại dương bị ô nhiễm.
  11. B
  Câu đk loại 1: If+ S+ Vhtđ, S+ will+V
  12. A
  save our world: bảo vệ trái đất
  – Nếu chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta, chúng ta sẽ
  bảo vệ trái đất
  13. C
  rubbish: rác
  14. B
  Điều kiện trong quá khứ=> dùng mệnh đề if câu loại 3: If+ S+ have/has+ Pii
  Mệnh đề chính có thể xảy ra trong htai=> mệnh đề chính câu loại 1: S+ will+V
  15. B
  reduce: cắt giảm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới