1.Frank offered .. us paint the house. (to help/ helping) 2. Witnesses reported .. the bank robber as he was climbing out of

1.Frank offered .. us paint the house. (to help/ helping)
2. Witnesses reported .. the bank robber as he was climbing out of the second-story window. (to see/ seeing)
3. Stephanie dislikes in front of a computer all day. (working/ to work)
giúp mik vs :<<

2 bình luận về “1.Frank offered .. us paint the house. (to help/ helping) 2. Witnesses reported .. the bank robber as he was climbing out of”

 1. 1, to help   
  – offer to + Vinf: đề nghị làm gì
  – Dịch: Frank đề nghị giúp đỡ chúng tôi sơn căn nhà.
  2, seeing
  – Report + Ving: báo cáo đã làm gì
  – Dịch: Những nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy tên trộm ngân hàng khi hắn đang trèo ra khỏi cửa sổ
  3, working
  – Dislike + Ving: không thích làm gì
  – Dịch: Stepanie không thích làm việc trước một chiếc máy tính cả ngày.

  Trả lời
 2. @Hyn
  1. to help
  -> Offer to + V : đề nghị làm gì 
  2. seeing
  ->Sau report là V-ing
  ->Để báo cáo đã làm gì
  3. working 
  -> Dislike + V-ing : Không thích làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới