1.he was fined by the policeman because he went …………the red traffic light 2……………….the beginning of the de

1.he was fined by the policeman because he went …………the red traffic light
2……………….the beginning of the decade, k-pop has been very popular

2 bình luận về “1.he was fined by the policeman because he went …………the red traffic light 2……………….the beginning of the de”

 1. 1. over (phr v: get over: vượt qua cái gì)
  – Bị động QKĐ: S + was/were + Vpp + … + by O
  2. At
  – at the beggining of sth: bắt đầu của một cái gì đó 

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. Over
  -> Get over(phr): Vượt qua cái gì/thứ gì
  – Bị động QKĐ: S + was/were + V3/ed + by(O)
  – Becaue + mệnh đề nguyên nhân
  – Red traffic light: Đèn giao thông màu đỏ
  2. At
  -> At the beginning of sth: Bắt đầu với 1 cái gì đó/thứ gì đó…
  – Very +adj

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới