1 I……..at 8o’clock every morning 2………….. you go to the dentist? 3 An…………tea very offten 4 the sun…..

1 I……..at 8o’clock every morning
2………….. you go to the dentist?
3 An…………tea very offten
4 the sun…………in the East
5It is a nice day .I………….we go out for awalk
6Bad driving often………..many accidents
7 the Olympic Games………….every four
8what time…………the banks close in Britanin?
9 look!than man ………….to open the door of your car
10 When I was young, I…………….. to be a singer
11 THey ……….me about it last week
12my grandfather………….many years ago
13 I…………. my son the money fro that last week
14 I think the weather ……….nice later
15 last year,they ………….22 millionTV sets

2 bình luận về “1 I……..at 8o’clock every morning 2………….. you go to the dentist? 3 An…………tea very offten 4 the sun…..”

 1. $#Hy$
  1- get up 
  + get up : thức dậy
  2- Do 
  3- drinks 
  + drink tea: uống trà
  4- rises
  + rise: mọc (mặt trời)
  5- suggest 
  + suggest : khuyến khích/ khuyến nghị/ đề nghị 
  6- causes 
  + cause: gây ra
  -> Bad driving often causes many accidents: Lái xe ẩu thường gây ra rất nhiều vụ tai nạn
  7- takes place
  + takes place: diễn ra / tổ chức
  8- do 
  Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-
  (?) Wh-question/How +  + do/ does + S + (trạng từ chỉ mức độ thường xuyên) + V_inf … ?
  9- is trying
  + try to do sth : cố gắng làm cái gì 
  10- wanted 
  WHEN: Diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau:
  Trong QUÁ KHỨ:
  When + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ đơn)
  11- told
  + tell – told – told: nói/kể 
  12- died / passed away
  + died ≈ passed away: qua đời 
  13- gave
  + give – gave – given : cho, đưa
  14- will be
  (+) S + will + V_inf
  + nice (adj) đẹp -> khuyết động từ => thêm vào động từ be cho câu 
  15- sold
  + sell – sold – sold : bán 
  ===================
  Câu 1 – 8 Chia hiện tại đơn
  Câu 9 chia hiện tại tiếp diễn 
  Câu 10 có công thức sẵn
  Câu 11 – 15 chia quá khứ đơn 
  # Mình sẽ đưa công thức xuống phần bình luận, tránh dài dòng bài làm cho bạn nhé

  Trả lời
 2. 1. get up
  Giải thích: every monring -> thì HTĐ
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  2. Are
  Giải thích: thì HTĐ với tobe
  \text{(?) Am/is/are + S + …?}
  3. drinks
  Giải thích: very often -> thì HTĐ
  4. rises
  Giải thích: sự thật hiển nhiên -> thì HTĐ
  5. suggest
  Giải thích: câu trước thì HTĐ -> câu sau thì HTĐ
  6. causes
  Giải thích: often -> thì HTĐ
  7. takes place
  Giải thích: every four years -> thì HTĐ
  8. do
  Giải thích: \text{What time + do/does + S + V-bare + …?}
  9. is trying
  Giải thích: Look! -> thì HTTD 
  \text{(+) S + am/is/are + V-ing + …}
  10. wanted
  Giải thích: when -> thì QKĐ
  \text{(+) S + Ved/V2 + …}
  11. told
  Giải thích: last week -> thì QKĐ
  12. died
  Giải thích: ago -> thì QKĐ
  13. gave
  Giải thích: last week -> thì QKĐ
  14. will be
  Giải thích: later -> thì TLĐ
  \text{(+) S + will + V-bare + …}
  15. sold
  Giải thích: last year -> thì QKĐ
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới