1.My mother likes walking better than cycling. -> My mother prefers 2. I like mangoes . My mother likes mango . -> I like man

1.My mother likes walking better than cycling.
-> My mother prefers
2. I like mangoes . My mother likes mango .
-> I like mangoes and.
3.Lan swims very well .
-> Lan is
4. My father is a careful driver.
-> My father drives
5. Miss Lan is a fast runner.
Miss Lan runs
6. Mr . Hung is a safe driver.
Mr. Hung drives

2 bình luận về “1.My mother likes walking better than cycling. -> My mother prefers 2. I like mangoes . My mother likes mango . -> I like man”

 1. 1. My mother prefers walking to cycling
  – Cấu trúc: S + like + sth/ doing sth + better than + sth/ doing sth
  = S + prefer + sth/ doing sth + to + sth/ doing sth..: thích cái gì/ làm gì.. hơn cái gì/ làm gì
  2. I like mangoes and my mother does, too
  = I like mangoes and so does my mother
  – Cấu trúc câu đồng tình khẳng định: S + aux, too/ So + aux + S
  3. Lan is a good swimmer 
  – well (adv) -> good (adj): tốt
  4. My father drives carefully 
  5. Miss Lan runs fastly
  – fast (adj) -> fast (adv): nhanh
  6. Mr. Hung drives safely 
  + Cấu trúc 3 -> 6:
  – S + be + (a/ an) + adj + N
  = S + V + adv

  Trả lời
 2. 1.My mother prefers walking to cycling
  \rightarrow S + prefer + V-ing / N1 + to V-ing / N2 : Quyết định làm gì
  2.I like mangoes and my mother does , too
  \rightarrow S + do / does / … + too : Cũng vậy
  \rightarrow Dùng để chỉ 2 ý kiến đồng tình
  3.Lan is a good swimmer
  \rightarrow Thì HTĐ ( ĐT Tobe ) : S + is / am / are + adj / n
  \rightarrow Cấu trúc : ( A / An ) + ( Adj ) + N
  4.My father drives carefully
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es ( 4 – 6 )
  \rightarrow Đi sau ĐT là 1 Trạng từ ( 4 – 6 )
  \rightarrow Trạng từ = Tính từ + đuôi ” ly ” ( 4 – 6 )
  5.Miss Lan runs fast
  6.Mr.Hung drives safely
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới