1.Rewrite the following sentences without changing their meaning It’s against the rules to eat in class. – students………

1.Rewrite the following sentences without changing their meaning
It’s against the rules to eat in class.
– students…………………………………………………………………
– students……………………………………………………………………

1 bình luận về “1.Rewrite the following sentences without changing their meaning It’s against the rules to eat in class. – students………”

 1. Giải đáp : – Students mustn’t eat in the class .
                 – Students are not allowed to eat in the class .
  – It’s against + N + to V + O … : Đó là việc làm ngược lại khi ai làm gì …
  ⇒ S + mustn’t + V-inf + O + … : Ai đó không được phép làm gì .
  ⇒ S + is/am/are + allowed + to V + O + … : Ai đó không được cho phép làm gì …
  – Dịch : – Những học sinh không được ăn trong lớp .
               – Những học sinh không được phép ăn trong lớp .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận