1. SẮP XẾP ĐÚNG: some/rest/get/should/she/because/looks/tired/ -> 2. Viết lại câu sử dụng các từ gợi ý theo đúng thứ tự. Wha

1. SẮP XẾP ĐÚNG:
some/rest/get/should/she/because/looks/tired/
->
2. Viết lại câu sử dụng các từ gợi ý theo đúng thứ tự.
What’s your favorite film? ( Like )
-> What……………Viết một bình luận

Câu hỏi mới