1.Sun / set / in / west / evening. 2.Trang and Minh / play / basketball / every day aften school? 3.Night / from / Ho Chi Min

1.Sun / set / in / west / evening.
2.Trang and Minh / play / basketball / every day aften school?
3.Night / from / Ho Chi Minh City / not arrive /10:30
4our science teacher / start / our lessons / 1 p.m on Fridays.
5.you / make /model / at weekend?

2 bình luận về “1.Sun / set / in / west / evening. 2.Trang and Minh / play / basketball / every day aften school? 3.Night / from / Ho Chi Min”

 1. 1. The sun sets in the west in the evening.
  – Diễn tả một sự thật hiển nhiên – Mặt trời lặn về phía Tây vào buổi tối. -> Thì HTD 
  – Mạo từ “the” đứng trước các danh từ được xác định.
  – Giới từ “in” đi với các từ chỉ thời gian chung chung như trong ngày (morning, afternnon, evening,…)
  ( + ) S + V-s/es + O
  – The sun là chủ ngữ số ít => Đi với V-s/es
  2. Do Trang and Minh play basketball every day after school?
  – Dấu hiệu của thì HTD: every day (mỗi ngày) 
  ( ? ) Do/Does +S + V-inf + O?
  – Chủ ngữ “Trang and Minh” là chủ ngữ số nhiều – Chỉ 2 người -> Đi với TDT Do.
  3. The flight from Ho Chi Minh city doesn’t arrive at 10:30.
  – night -> flight (chuyến bay)
  – Diễn tả một lịch trình (của máy bay) -> Thì HTD
  – Chủ ngữ là chủ ngữ số ít -> Đi với TDT Does
  ( – ) S + don’t/doesn’t + V-inf + O 
  – Giới từ “at” đứng trước các từ chỉ giờ cụ thể 
  4. Our science teacher starts our lessons at 1p.m on Fridays.
  – Diễn tả một lịch trình (của lớp học) -> Thì HTD
  – Chủ ngữ “Our science teacher” là chủ ngữ số ít -> Đi với V-s/es 
  – Giới từ “on” đứng trước các từ chỉ ngày trong tuần. 
  5. Do you make models at weekends? 
  – make models: tạo mô hình
  – Chủ ngữ “you” là ngôi thứ 2 -> Đi với TDT Do 

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ :
  + KĐ : S + Vs / es – S + is / am / are + adj / n
  + PĐ : S + don’t / doesn’t + V – S + isn’t / ‘m not / aren’t + adj / n
  + NV : Do / Does + S + V ? – Is / Am / Are + S + adj / n ?
  => DHNB : usually , always , often , …
  1.Sun sets in the West in the evening
  2.Do Trang and Minh play basketball everyday after school ?
  3.Flight from Ho Chi Minh City doesn’t arrive at 10:30 
  4.Our Science teacher starts our lessons at 1p.m on Fridays
  5.Do you make model at weekends ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới