1. took/in/We/a/clean-up/campaign/part/last week/./ 2.pick up/and/Phong/litter/around/his friends/their neghborhood

1. took/in/We/a/clean-up/campaign/part/last week/./
2.pick up/and/Phong/litter/around/his friends/their neghborhood

2 bình luận về “1. took/in/We/a/clean-up/campaign/part/last week/./ 2.pick up/and/Phong/litter/around/his friends/their neghborhood”

 1. $\text{1.}$ We took part in a clean-up campaign last week.
  Do có last week nên bạn sử dụng thì quá khứ đơn nha 
  Công thức: (+) S + v2/ed
  Take part in sth: tham gia vào..
  Campaign: chiến dịch 
  $\text{2.}$ Phong and his friends litter up around their neighborhood.
  Do “Phong and his friends” là chủ ngữ số nhiều (they), mà câu này sử dụng thì hiện tại đơn nên là litter nh
  Công thức: (+) S + v(s/es)
  Litter up: nhặt rác 

  Trả lời
 2. Answer
  $1.$ We took part in a clean-up campaign last week.
  – Thì QKĐ ( + ) S + V2 / V-ed -> DHNB : last week
  – take – took (V2) – taken (V3)
  – take part in something (idiom.) : tham gia vào cái gì đó
  – a + N (số ít không xác định – có chữ cái bắt đầu phát âm là một phụ âm)
  $2.$ Phong and his friends litter up around their neighborhood.
  – Thì HTĐ ( + ) S + V (s / es)
  + I / You / We / They / N số nhiều + V nguyên mẫu
  – Litter up (phr v.) : Nhặt rác

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới