1.What__Lan(do)___in her free time 2.I (have)_____a drawing lesson every Tuesday 3Mark(not like)____doing 4_____your English

1.What__Lan(do)___in her free time
2.I (have)_____a drawing lesson every Tuesday
3Mark(not like)____doing
4_____your English lesson(start)____at 6 p.m

2 bình luận về “1.What__Lan(do)___in her free time 2.I (have)_____a drawing lesson every Tuesday 3Mark(not like)____doing 4_____your English”

 1. 1. What does Lan do in her free time ?( Đây là câu hỏi WH – QUESTION của Thì hiện tại đơn với V thường nhé )
  *Cấu trúc câu hỏi WH – QUESTION :
  WH – WORD + DO / DOES + S + V ( NGUYÊN THỂ )…?
  2. I have a drawing lesson every Tuesday ( Đây là thể khẳng định của thì hiện tại đơn với V thường nhé )
  *Cấu trúc thể khẳng định của thì hiện tại đơn với V thường : S + V(s/ es) +…
  LƯU Ý :
  S = I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪU
  S = He/ She/ It/ Danh từ số ít + ĐỘNG TỪ thêm S hoặc ES
  4. Does your E lesson start at 6 p.m ? ( Đây là câu nghi vấn của thì hiện tại đơn với V thường nhé )
  *Cấu trúc câu nghi vấn của thì hiện tại đơn với V thường :
  Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +?

  Trả lời
 2. $\text{Sử dụng thì hiện tại đơn.}$
  $\text{Sử dụng để diễn tả một thói quen hay một hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại hoặc chân lý, điều hiển nhiên.}$
  $\text{Công thức:}$
  $\text{(+) S + V(es/s)}$
  $\text{(-) S + do/does + not + V (nguyên mẫu)}$
  $\text{(?) Do/does + S + V (nguyên mẫu)}$
  $\text{**Note:}$
  $\text{- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. }$
  $\text{- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies”}$
  $\text{- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”.}$
  $\text{1. What____Lan (do)___in her free time}$
  $\text{→does/do}$
  $\text{2. I (have)_____a drawing lesson every Tuesday}$
  $\text{→have}$
  $\text{3. Mark (not like)____doing}$
  $\text{→doesn’t like}$
  $\text{4. _____your English lesson (start)____at 6 p.m}$
  $\text{→Does/start}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới