1.Who is the…………. of the telephone?-Alexander Graham Bell.(invent) 2.The Internet has…….. developed and become pa

1.Who is the…………. of the telephone?-Alexander Graham Bell.(invent)
2.The Internet has…….. developed and become part of our life.(increase)
3.Strong……. should be taken to preserve historic sites.(act)
4.He has been….. as our group’s leader(nominate)

1 bình luận về “1.Who is the…………. of the telephone?-Alexander Graham Bell.(invent) 2.The Internet has…….. developed and become pa”

 1. 1, the/an/an ( mạo từ ) +N
  – Dựa vào câu trả lời phía sau “Alexander Graham Bell” -> con người
  – Giải đáp : inventor (n): nhà phát minh
  2, increasingly
  – Trong THTHT , Trạng từ đứng giữa have và P2 để bổ nghĩa.
  – Adv + V để bổ nghĩa
  3, activist ( n): nhà hoạt động
  – Dựa vào cảnh ngữ : Cần có những nhà hoạt động mạnh mẽ để bảo tồn các di tích lịch sử.
  -> Adj + N
  – Strong là 1 Adj -> cần 1 N
  4,nominated
  – Cấu trúc bị động THTHT : S +have/has + been + P2 (+by-O)
  -> Cần 1 V và V đó cần ở dạng phân từ 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới