11.I think I (hear)……….. a strange sound outside the door one minut ago 12.When I was ten years old,I (break)……..my

11.I think I (hear)……….. a strange sound outside the door one minut ago
12.When I was ten years old,I (break)……..my arm.It really(hurt)…
13.the police(catch)…….all three of the bank robbers last week
14.When ………..( you/read)………that book?
15.Unfortunately,I (forget)………to( bring)………my money

2 bình luận về “11.I think I (hear)……….. a strange sound outside the door one minut ago 12.When I was ten years old,I (break)……..my”

 1. 11. heard
  → Có “one munute ago” → QKĐ: S + V2/ed
  12. broke – hurt
  → Những hành động xảy ra trong quá khứ → QKD9
  13. caught
  → Có “last week” → QKĐ
  14. did you read
  → Hành động trong quá khứ → QKĐ: Wh- + did + S + V + …?
  15. forgot – bring
  → Sự việc trong  quá khứ là tôi quên mang tiền → QKĐ
  → forget + to V: quên điều gì

  Trả lời
 2. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer:
  11, heard
  – Dùng QKĐ vì có “one minute ago” là DHNB
  – Công thức: S + V(ed/P_2)
  12, broke/hurt 
  – Sự việc trong QK => Dùng QKĐ
  13, caught
  – Dùng QKĐ vì có “last week” là DHNB
  14, did you read
  – Sự việc trong QK => Dùng QKĐ
  15, forgot/bring
  – Cấu trúc: forget + to V: quên cái gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới