11.Look at the photo! You”re ___________ a horse! A.driving B.flying C.riding D. sailing

11.Look at the photo! You”re ___________ a horse! A.driving B.flying C.riding D. sailing

2 bình luận về “11.Look at the photo! You”re ___________ a horse! A.driving B.flying C.riding D. sailing”

 1. 11.C
  => Ride a horse : Cưỡi ngựa
  => Thì Hiện tại tiếp diễn
  => Diễn tả sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói
  => Cấu trúc :
  S + am / is / are + V_{Ing} + …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới