11: The US Presidents visit to the art exhibition has been cancelled _____ bad weather conditions. A. because B. in spite of

11: The US Presidents visit to the art exhibition has been cancelled _____ bad weather
conditions.
A. because B. in spite of C. although D. because of
12: I will reply to you at once ___________.
A. by the time I get your letter B. as though I got your letter
C. as soon as I get your letter D. after I got your better

2 bình luận về “11: The US Presidents visit to the art exhibition has been cancelled _____ bad weather conditions. A. because B. in spite of”

 1. 11. D. because of
  -> Because of + N/V_ing = Because + S + V: Bởi vì 
  => Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến triển lãm nghệ thuật đã bị hủy bỏ bởi vì thời tiết xấu
  12. C. as soon as I get your letter
  -> as soon as: ngay sau khi ;    by the time: ngay vào lúc  ;    as though: mặc dù
  => Tôi sẽ trả lời bạn ngay sau khi tôi nhận được thư của bạn. 
      

  Trả lời
 2. 11. D, because of
  – Loại A và C vì because và although + một mệnh đề 
  – Dựa vào cảnh ngữ : Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến triển lãm nghệ thuật đã bị hủy bỏ _____ thời tiết xấu
  – because of = because : bởi vì
  – because of + cụm N/V-ing
  12, C, as soon as….
  – Dựa vào cảnh ngữ : Tôi sẽ nhắn lại bạn ngay khi tôi vừa đến
  – as soon as : ngay khi
  – after : sau khi
  – by the time : ngay vào lúc 
  – as though : như thể

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới