12. My grandparents often sleep while they are ___________ a plane. A. in B. on C. by D. 0

12. My grandparents often sleep while they are ___________ a plane. A. in B. on C. by D. 0

2 bình luận về “12. My grandparents often sleep while they are ___________ a plane. A. in B. on C. by D. 0”

 1. 12 B
  – on + phương tiện -> Chỉ một phương tiện nào đó đang ở trên cái gì
  – in : trong
  – by + phương tiện -> Trước phương tiện không có mạo từ mới dùng by 
  – While + HTĐ , HTĐ
  @H 

  Trả lời
 2. bb(12.B)
  bb(@)By + Khi phương tiện di chuyển là phương tiện công cộng ta sẽ dùng với giới từ On/Off + In, into, out, out of dùng với danh từ chỉ xe hơi, tàu nhỏ hay máy bay tư nhân (…)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới