13: ________ the spreading of COVID-19 to Da Nang, we decided not to travel. A. To be heard B. Being heard C. To have heard D

13: ________ the spreading of COVID-19 to Da Nang, we decided not to travel.
A. To be heard B. Being heard C. To have heard D. Having heard
20: – John: Ive got to go, Jenny. So long! Jenny: So long, John! ____________!
A. Dont hurry B. Calm down C. Be careful D. Take care

1 bình luận về “13: ________ the spreading of COVID-19 to Da Nang, we decided not to travel. A. To be heard B. Being heard C. To have heard D”

  1. 13. D
    Mệnh đề phân từ: having + Vp2, Mệnh đề quá khứ đơn
    20. D
    take care: giữ gìn sức khỏe (thường chúc khi đi xa)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới