14. We (go)………………. to a concert tonight. 15. The concert (start)………………. at 8 o’clock tonight. 16. B

14. We (go)………………. to a concert tonight.
15. The concert (start)………………. at 8 o’clock tonight.
16. Be quiet! The baby (sleep) ………………..
17. We seldom (eat) ……………….before 6:30
Dịch luôn hộ tớ với nhé ạ.

1 bình luận về “14. We (go)………………. to a concert tonight. 15. The concert (start)………………. at 8 o’clock tonight. 16. B”

 1. 14 are going to
  – Có “Tonight” , hành động đã được lên lịch trình trước -> Tương lai gần
  – TLG : (+) S + am/is/are + going to + V_0 + ….
  – Chủ ngữ “we” -> Dùng are
  – Dịch : Chúng tôi sẽ đi đến buổi hòa nhạc tối nay
  15 is going to start
  – Có “at 8 o’clock tonight” , chuyện đã lên lịch trình trước -> Tương lai gần
  – “The concert” số ít -> Dùng is
  – Dịch : Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào 8 giờ tối nay
  16 is sleeping
  – Có “Be quiet!” -> Hiện tại tiếp diễn
  – HTTD : (+) S + am/is/are + V-ing + ….
  – Chủ ngữ “the baby” số ít -> Dùng “is”
  – Dịch : Im lặng ! Em bé đang ngủ
  17 eat
  – Có “seldom” -> Hiện tại đơn
  – HTĐ : (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + ….
  – Chủ ngữ “we” -> Dùng V_0
  – Dịch : Chúng tôi ít khi ăn trước 6:30
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới