16. That is Sams bag gạch chân Sam => _______________________________________________ 17. She is good at English.Gạch chân Ên

16. That is Sams bag gạch chân Sam
=> _______________________________________________
17. She is good at English.Gạch chân Ênglish
=> ________subject _________________________________

1 bình luận về “16. That is Sams bag gạch chân Sam => _______________________________________________ 17. She is good at English.Gạch chân Ên”

 1. 16. Whose bad is that?
  – Sams: chỉ sở hữu => dùng cấu trúc: Whose+ N+ be+…?
  17. What subject is she good at?
  English: chỉ môn học => dùng “What subject”
  – Câu nghi vấn ( thì HTĐ, động từ tobe): (Wh-quétion)+ is/ am/ are+ S+ adj/ N+…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới