18. Look! The man (run) ……………….the train. He (want) ……………….to catch it 19. The sun (set) …………

18. Look! The man (run) ……………….the train. He (want) ……………….to catch it
19. The sun (set) ………………. in the West
20. It (be) ……………….often hot in summer.
21. My mother sometimes (buy) ………………. vegetables at this market.
Dịch hộ tớ với nhe ạ

1 bình luận về “18. Look! The man (run) ……………….the train. He (want) ……………….to catch it 19. The sun (set) …………”

 1. 18. is running – is wanting
  => DHNB: Look! -> Thì Hiện tại Tiếp Diễn
  => “The man” và “He” (số ít) -> Dùng “is”
  19. sets
  => Diễn tả một sự thật hiển nhiên -> Thì Hiện tại Đơn
  => “The sun” (số ít) -> “set” thêm “s”
  20. is
  => DHNB: often -> Thì Hiện tại Đơn
  => “It” (số ít) -> Dùng “is”
  21. buys
  => DHNB: sometimes -> Thì Hiện tại Đơn
  => “My mother” (số ít, tương đương “she”) -> “Buy” thêm “s”
  color[pink][#MeoMeo20]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới