2. Mr. Black plays badminton very . a. well b. skillful c. good d. bad

2. Mr. Black plays badminton very .
a. well b. skillful c. good d. bad

2 bình luận về “2. Mr. Black plays badminton very . a. well b. skillful c. good d. bad”

 1. Answer : A
  – Trước có động từ “plays” -> Cần 1 trạng từ để bổ nghĩa
  -> Loại B , C , D (adj)
  -> Chọn A (adv) : Một cách tốt
  – Dịch : Ông Black chơi bóng chuyền rất tốt
  \text{@ TheFallen

  Trả lời
 2. Mr. Black plays badminton very .
  a. well b. skillful c. good d. bad
  Giải đáp : A
  Vì sau một động từ ( V s/es ) phải là một trạng từ
  Các từ skillful : điêu luyện ( tính từ )
            good : tốt ( tính từ )
             bad : dở , tệ ( tính từ ) 
  Dịch : Ông Black chơi cầu lông rất giỏi

  Trả lời

Viết một bình luận