21. The solar panels/ install/ the roof of the house/ tomorrow? ________________________________________________ 22. A hydro

21. The solar panels/ install/ the roof of the house/ tomorrow?
________________________________________________
22. A hydro power station/ build/ this area?
________________________________________________
23. Many countries/ already/ use/ solar energy.
________________________________________________
24. Hi tech robots/ help/ us/ do/ housework/ in the future.
________________________________________________
25. Mr. Lam/ use/ live/ the country/ when/ he/ be/ a child.
________________________________________________

2 bình luận về “21. The solar panels/ install/ the roof of the house/ tomorrow? ________________________________________________ 22. A hydro”

 1. Thì tương lai đơn dạng bị động
  (+) S + will + be + V3/ed + M + place + by O + time.
  (-) S + won’t be + V3/ed + M + place + (by O) + time.
  (?) Will S + be + V3/ed + M + place + (by O) + time?
  21. -> Will the solar panels be installed on the roof of the house tomorrow?
  22. -> Will a hydro power station be built in this area.
  – – – – – – –
  Thì hiện tại hoàn thành
  (+) S + have/has + PP
  (-) S + have not/has not + PP
  (?) Have/has + S + PP?
  – already -> dấu hiệu thì HTHT
  23. -> Many countries have already used solar energy.
  – – – – – – –
  Thì tương lai đơn:
  (+) S + will + V
  (-) S + won’t + V
  (?) Will + S + V
  – in the future ->dấu hiệu thì TLĐ
  help + O + to + V -> giúp ai đó làm gì đó
  24. -> Hi-tech robots will help us to do housework in the future.
  – – – – – – –
  Cách dùng “used to”
  (+) S + used to + V
  (-) S + did not + use to + V
  (?) Did + S + use to + V?
  -> dùng để chỉ thói quen thường làm gì đó trong quá khứ
  25. -> Mr. Lam used to live in the country when he was a child.

  Trả lời
 2. 21. Will the solar panels be installed on the roof of the house tomorrow ?
  – Chia bị động thì tương lai đơn .
  – Cấu trúc câu nghi vấn : (?) Will + S + be + V_ed/V3 + ( by O ) ?
  22. Will the hydro power station be built in this area ?
  – tương tự câu 21
  23. Many countries have already  used solar energy .
  – chia thiện tại hoàn thành ( dhnb : already)
  – cấu trúc câu khẳng định :(+) S + have / has + Vpp 
  24. Hi tech robot will help us do housework in the future .
  – chia tương lai đơn ( dhnb : in the future )
  – cấu trúc ( to) help sb do sth : giúp ai việc gì đó 
  25. Mr. Lam used tô live in the country when he was a child .
  – cấu trúc chit thói quen trong quá khứ : 
  Used to V : trước đây thường làm gì 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới