22. Vietnam National University of Hanoi _____ in the late 20th century. A. was found B. were found C. was founded D. fou

22. Vietnam National University of Hanoi _____ in the late 20th century.
A. was found
B. were found
C. was founded
D. founded
23. _____ students in your school _____ a lot of homework nowadays?
A. Is/given
B. Are/gave
C. Are/given
D. Is/give
24. Music and arts _____ at many schools in Vietnam.
A. arent teached
B. isnt learnt
C. teach
D. arent taught

2 bình luận về “22. Vietnam National University of Hanoi _____ in the late 20th century. A. was found B. were found C. was founded D. fou”

 1. 22.C
  Vietnam National University of Hanoi was founded in the late 20th century.
  Dịch:Trường đại học quốc tế ở VN đã được thành lập vào cuối thế kỉ 20
  Cấu trúc câu bị động thì QKĐ:S+were/was+$V_{3}$+….
  23.C
  Ta có các V của give:
  give/gave/given(theo thứ tự từ V1->V3
  Are students in your school given a lot of homework nowadays?
  Dịch:Học sinh ở trường của bạn ngày nay có nhiều bài tập về nhà không?
  Cấu trúc câu bị động thì HTĐ:S+is/am/are+$V_{3}$+…
  24.D
  Ta có các V của taught(theo thứ tự từ V1->V3):
  teach/taught/taught
  Music and arts aren’t taught at many schools in Vietnam.
  Dịch:Âm nhạc và nghệ thuật không được giảng dạy tại nhiều trường học ở Việt Nam.
  Cấu trúc câu bị động thì HTĐ:S+is/am/are+$V_{3}$+…

  Trả lời
 2. 22. C 
  Câu A B (was/were + V3/ed –> câu bị động) 
  mà found: V3 là tìm thấy, nhận thấy
  Còn câu C D founded là thành lập 
  Trường được thành lập bởi ai ? Chứ không tự thành lập được –> loại D 
  23. C 
  Am/is/are + S + V3/ed? câu bị động 
  Loại A vì students là số nhiều không đi với is
  Loại B vì V3/ed của gave là given –> gave là V2
  Loại D vì Are + S số nhiều + V3/ed 
  24. D 
  Loại A vì teach là động từ bất quy tắc theo thứ tự V1-2-3 –> teach/taught/taught 
  Loại B vì music and arts là 2 môn –> không dùng is
  Loại C vì môn được dạy –> không tự dạy được –> phải dùng câu bị động 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới