3.A. flood B. typhoon C. groom D. balloon 4. A. hobby

3.A. flood B. typhoon C. groom D. balloon
4. A. hobby B. hour C. humor D. hole
5. A. dynamite B. terrify C. deny D. symbol
6. A. thunder B. earthquake C. gather D. healthy
7. A. dump B. nuclear C. bulb D. plumber
(ghi cả cách phát âm giúp em nữa ạ,em cảm ơn)

2 bình luận về “3.A. flood B. typhoon C. groom D. balloon 4. A. hobby”

 1. Giải đáp: 
  3.A.( phát âm /ʌ/ còn lại âm /u:/ )
  4.B.( phát âm câm còn lại âm /h/ )
  5.D.( phát âm /i/ còn lại âm /ai/ )
  6.C.( phát âm /ð/ còn lại âm /θ/ )
  7.B.( phát âm /ju:/ còn lại âm /ʌ/ )
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận