3. Could you please move the table? => Would you giải thích

3. Could you please move the table? => Would you
giải thích

2 bình luận về “3. Could you please move the table? => Would you giải thích”

 1. $#Hy$ 
  => Would you please move the table?
  + would you please + V_inf: nhấn mạnh độ quan trọng, cần thiết của sự yêu cầu.
  ≈ Could you please + V_inf:
  Hoặc 
  => Would you mind moving the table?
  + would you mind + V_ing: Bạn có phiền làm gì đó hay không?

  Trả lời
 2. $Ans:$ Would you mind moving the table, please$?$
  $-$ Could you please move the table?: Bạn làm ơn di chuyển chiếc bàn được không?
  $-$ Cấu trúc: Would/Do you mind $+$ (S) V-ing..$?:$ Bạn có phiền làm gì không?
  $-$ Dịch câu: Bạn liệu có phiền khi di chuyển chiếc bàn giúp tôi không?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới