3. (you wath) _____ movies? 4. They (not work) _____ for us 5.I(love) ______ to sing 6. She (have) _______ many forends fri

3. (you wath) _____ movies?
4. They (not work) _____ for us
5.I(love) ______ to sing
6. She (have) _______ many forends friends
7. Alexis and her husband always (come) ______ for the summer.

2 bình luận về “3. (you wath) _____ movies? 4. They (not work) _____ for us 5.I(love) ______ to sing 6. She (have) _______ many forends fri”

 1. Parkchaeyoung
  Answer:
  3, Do you watch
  4, don’t work
  5, love
  @ Cấu trúc: love + to V: yêu thích cái gì
  6, has
  7, come
  _______________________________
  @ Sử dụng thì HTĐ để chia
  @ Công thức:
  +) S + V(s/es)
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + (not) + S + V
  @ Dấu hiệu nhận biết: everyday, always, often, usually, ……..

  Trả lời
 2. $\text{1. }$Do you watch..? 
  – Chủ ngữ “you” số nhiều nên dùng trợ động từ: Do
  $\text{2. }$don’t work
  – Chủ ngữ “they” số nhiều nên dùng trợ động từ: do
  – Phủ định thêm ” not”: don’t
  $\text{3. }$love
  – Chủ ngữ “I” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  $\text{4. }$has
  – Chủ ngữ “she” số ít nên động từ cần chia: have => has
  $\textit{5. }$come (DHNB: always)
  – Chủ ngữ “Alexis and her husband” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới