4. France was a ____________ power. (colony)

4. France was a ____________ power. (colony)

2 bình luận về “4. France was a ____________ power. (colony)”

 1. -> conlonial
  colony (n): thuộc địa
  – conlonial (a): thuộc địa 
  – Do ”power” là 1 danh từ -> cần 1 tính từ đứng trước nó.
  – Tạm dịch: Pháp là một cường quốc thuộc địa.
  $\text{#maingoctranthi}$  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới