5 câu hiện tại đơn chuyển hiện tại tiếp diễn cần gấp ạ

5 câu hiện tại đơn chuyển hiện tại tiếp diễn cần gấp ạ

1 bình luận về “5 câu hiện tại đơn chuyển hiện tại tiếp diễn cần gấp ạ”

 1. – Trả lời:
  1. He teaches in my class -> He is teaching in my class.
  2. They play football. -> They are playing football.
  3. She doesn’t do homework -> She isn’t doing homewwork.
  4. Linda plays piano in her house -> Linda is playing piano in her house
  5. Mask learns English after school -> Mask is learning English after school.
  – Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:
  (+) S + is/am/are + Ving
  (-) S + is/am/are+ not + Ving
  (?) Is/Am/ Are + S + Ving?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới