5. is/ . / letters/ the/ the/ delivering/ mailman

5. is/ . / letters/ the/ the/ delivering/ mailman

2 bình luận về “5. is/ . / letters/ the/ the/ delivering/ mailman”

 1. The mailman is delivering the letters.
  _______________________________________
  Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:
  (+) S+am/is/are+V_ing+…
  (-) S+am/is/are+not+V_ing+…
  (?) Am/Is/Are+S+V_ing+…?
  Động từ “deliver” (giao) chỉ có người mới thực hiện được, nên đặt danh từ “the mailman” (người đưa thư) ở đầu câu
  Tiếp theo là đến động từ, theo cấu trúc trên, ta đặt tobe trước V_ing nên sau chủ từ “the mailman” là 2 từ “is delivering”
  Còn lại điền tân ngữ, mạo từ luôn đứng trước danh từ nên 2 từ cuối là “the letters” và dấu chấm câu.
  Dịch: Người đưa thư đang giao những bức thư

  Trả lời
 2. 5. is/ . / letters/ the/ the/ delivering/ mailman
  => The mailman is delivering the letters.
  Dịch: Người chuyển thư đang chuyển thư (giao thư).
  Công thức thì Hiện tại tiếp diễn:
  Khẳng định: S + be (is/am/are) + V_ing 
  Phủ định: S + be + not + V_ing.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới