5: Peter always comes to class on time, ________________? A. does he B. does Peter C. doesnt he D. doesnt Peter 6: Each Ameri

5: Peter always comes to class on time, ________________?
A. does he B. does Peter C. doesnt he D. doesnt Peter
6: Each American _______ 1.2 thousand dollars to overcome the pandemic by CARES.
A. was aided B. were aided C. aided D. was being aided

2 bình luận về “5: Peter always comes to class on time, ________________? A. does he B. does Peter C. doesnt he D. doesnt Peter 6: Each Ameri”

 1. 5, C, doesn’t he
  – Cấu trúc thành lập câu hỏi đuôi . chủ ngữ dạng rút gọn:
  + Nếu mệnh đề trước dùng V thường thì câu hỏi đuôi dùng tđt thường của chính thì đó
  + Nếu mệnh đề trước dùng tobe thì dùng lại chính tobe/ đtkt thì dùng lại chính đtkt
  + Nếu mệnh đề trước có not thì câu hỏi đuôi không có not và ngược lại
  – Ở câu này, ta dùng trợ động từ does dạng phủ định ( mệnh đề trước không ở dạng phủ định), chủ ngữ rút gọn : he
  6, A, was aided
  – DHNB :by CARES -> chia câu bị động TQKĐ : S + was/were + P2 (+by – O)
  – Each American là số ít, đi với tobe was.
  – Không chọn D vì không có mốc thời gian cụ thể trong quá khứ -> Không chia bị động TQKTD

  Trả lời
 2. 5.C
  \rightarrow Tag-question : Do / Does / … + S ?
  \rightarrow Khi mệnh đề là CKĐ thì Tag-question là CPĐ và ngược lại
  \rightarrow does ( MĐ ) -> doesn’t ( Tag-question ) 
  6.A
  \rightarrow BĐ – QKĐ : S + was / were + V3 / PII ( by O )
  => Nhận dạng : ” by cares “
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới