6. Whatever you do, your cold will _________ after a few days. APPEAR 7. She is __________ a nice person, one of the nicest

6. Whatever you do, your cold will _________ after a few days. APPEAR
7. She is __________ a nice person, one of the nicest people I know. REAL
8. There is a __________ that he will come next week. POSSIBLE
9. Finally, he decided to ______________ down. SEAT
10. People can take a look at marine life and discover its ______ BEAUTIFUL

2 bình luận về “6. Whatever you do, your cold will _________ after a few days. APPEAR 7. She is __________ a nice person, one of the nicest”

 1. $6.$ disappear (v): biến mất
  $⇒$ Câu này thiếu động từ chính để tạo thành một mệnh đề hoàn chỉnh.
  Tạm dịch: Dù bạn làm gì đi chăng nữa, cơn cảm lạnh của bạn sẽ biến mất sau vài ngày.
  $7.$ really (adv): thật ra
  $⇒$ be + frequency + a/an/the + adj + N
  $8.$ impossible (adj): không thể nào
  $⇒$ be + a/an/the + adj
  Tạm dịch: Không thể có chuyện anh ấy sẽ đến vào tuần sau.
  $9.$ sit (v): ngồi
  $⇒$ decide + to V: quyết định làm gì
  $10.$ beautifully (adv): đẹp
  $⇒$ ĐTSH + adv

  Trả lời
 2. 6 disappear .
  – appear : xuất hiện (V)
  – disappear : xuất hiện (V)
  – Sau chủ ngữ cần động từ thường để bổ nghĩa cho chủ ngữ .
  – Sau vài ngày thì bệnh cúm sẽ hết dù bạn không cần làm gì .
  7 really .
  – real : thật sự (adj)
  – really : một cách thật sự (adv)
  – Sau động từ tobe đến tân ngữ cần trạng từ để bổ nghĩa .
  8 impossible .
  – possible : khả năng (adj)
  – impossible : không có khả năng (adj)
  – possibilities : sự khả năng (N)
  – Sau mạo từ cần danh từ để bổ nghĩa .
  9 unseat
  – seat : buộc cái gì (V)
  – unseat : rời khỏi trạng thái buộc chặt (V)
  – Decide + to V : quyết định làm gì .
  10 beautify
  – beautiful : đẹp đẽ (adj)
  – beautify : sự đẹp đẽ (N)
  – Sau tính từ sở hữu cần danh từ để bổ nghĩa cho nó .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận